Impression (#408)

Sunday, October 12. 2014
Hamburg Deichstrasse

Hamburg, Deichstrasse...